Website Disclaimer + Privacy

 

Deze website is eigendom van Fietsclub 'De Losse Pedaal' VZW

Vettersstraat 40, 3511 Kuringen

Telefoon: 0495 47 77 36

E-mail: delossepedaalkuringen@gmail.com

Ondernemingsnummer: BTW 0727 423 784

RPR: Hasselt

 

Door de toegang tot, en het gebruik van, de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten.

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fietsclub 'De Losse Pedaal'  of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid.

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal'  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de VZW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fietsclub 'De Losse Pedaal'  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fietsclub 'De Losse Pedaal'  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Fietsclub 'De Losse Pedaal' kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Fietsclub 'De Losse Pedaal'  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. De cookie die door Fietsclub 'De Losse Pedaal'  wordt geplaatst heeft geen functionele doeleinden voor de website.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Op de website van Fietsclub 'De Losse Pedaal'  heeft het verwijderen geen enkel gevolg voor de werking van de website (omdat deze geen functionaliteit heeft).

Voor verdere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Privacy beleid. 

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal'  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fietsclub 'De Losse Pedaal'  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy-

  verklaring;

- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop attent maken en deze willen respecteren.

 

Als Fietsclub 'De Losse Pedaal'  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere

zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op onze site of via het bestuur !

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal' 

Zetel : Vetterstraat 40, 3511 Kuringen

emailadres : Delossepedaalkuringen@gmail.com

tel : 0495 47 77 36

 

Verwerkingsdoeleinden.

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal'   verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doeleinden en rechtsgronden :

- de deelname aan de activiteiten van de VZW. (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)

- de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. (rechtsgrond : wettelijke verplichting van de vzw) (art. 6 wet betreffende de rechten van vrijwilligers)

- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

- het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)

- het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader. (gerechtvaardigd belang)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken :

- persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail in functie van communicatie, vervullen van wettelijke verplichtingen en begeleiding.

- identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer.

- persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

De gegevens worden verwerkt door : - Bestuursleden van de vereniging

                                                            - Vrijwilligers van de vereniging

 

Verstrekking aan derden.

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen. 

Wij maken gebruik van een derde partij voor : 1. verzekeringen

                                                                          2. Federatie Vlaamse wielrijdersbond (gedeelde verantwoordelijkheid)

                                                                          3. inschrijvingen bij georganiseerde ritten

                                                                          4. ledenlijst Stad Hasselt

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal'  garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de gegevens. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. 

 

Minderjarigen.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via delossepedaalkuringen@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal' bewaart uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Wij bewaren uw gegevens voor 2 jaar dat automatisch wordt verlengt als er nog een samenwerking is of dienstverlening loopt. Daarna worden de gegevens beveiligd gearchiveerd en zijn slechts zeer beperkt toegankelijk.

 

 

Rechten omtrent je gegevens.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fietsclub 'De Losse Pedaal'  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gegevens die u niet wenst te delen maakt u zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten.

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

De betrokkene beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                                                                                                                                                               https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via delossepedaalkuringen@gmail.com .

 

Kan dit privacy beleid veranderen?

 

Fietsclub 'De Losse Pedaal'  kan de privacy verklaringen steeds wijzigen als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Natuurlijk laten we u weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we de toestemming vragen als dat nodig is.

De laatste wijziging gebeurde op 29/12/2020.